?ਕਹਿੰਦੀ ?ਘਰ ? ਦੇ ਮਨਾ ਕੇ ਨੂੰਹ

?ਕਹਿੰਦੀ ?ਘਰ ? ਦੇ ਮਨਾ ਕੇ ਨੂੰਹ ? ਬੇਬੇ ਦੀ ਲੈ ਜਾ ? ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ?

ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜੱਟੀ ? ਡਰਦੀ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ