?ਜਿਹਨਾ ?ਰਾਹਾਂ ਤੇ ?ਤੁਰਨ ?ਦੋਸਤ

?ਜਿਹਨਾ ?ਰਾਹਾਂ ਤੇ ?ਤੁਰਨ ?ਦੋਸਤ ?ਸਾਡੇ, ?ਉਹਨਾ ?ਰਾਹਾਂ ਤੇ ?ਫੁੱਲ ?ਵਿਛਾਈ ?ਰੱਬਾ,
:
.
:
?ਕਦੇ ?ਗਮ ਨਾ ?ਕਿਸੇ ਨੂੰ ?ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ,
?ਹਰ ?ਖੁਸੀ ?ਉਹਨਾ ਦੀ ?ਝੋਲੀ ?ਪਾਈ ?ਰੱਬਾ