?ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ?⏰ਵੇਟਿੰਗਾਂ ਚ

?ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ?ਵੇਟਿੰਗਾਂ ਚ ਰਹਿਣ?ਨੱਡੀਆਂ..
#ਸਾਡੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਸਾਡੇ ?ਯਾਰ ਕਰਦੇ??.