?ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ?ਨੇ ?ਦਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੜਕੇ

?ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ?ਨੇ ?ਦਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੜਕੇ

?ਨੀ ?ਮਿੱਠੇ ?ਮਿਠੇ ?ਜੱਟ? ਬੱਲੀਏ….