?ਮੈਨੂੰ online ਦੇਖ ਕੇ

?ਮੈਨੂੰ online ਦੇਖ ਕੇ �ਸੋਚਦੀ? ਹੋਵੇਗੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ?ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ,?
ਪਰ ?ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ?online ਦੇਖਣ ਲਈ online ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ।?