?ਜੋ ਦੁੱਖ ☹

?ਜੋ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ? ਮੇਰਾ,
.
? ਜੋ ਸੁੱਖ ? ਮਿਲੇ , ?? ਦਾਤਾ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ?? ਤੇਰਾ