____ ਬੀਮੇ ਵਾਂਗੂੰ #LiFe- tiMe

____ ਬੀਮੇ ਵਾਂਗੂੰ #LiFe– tiMe ਨਾਲ
ਰਹਿਣਗੇ 🙂
.
.

____ CHaiNa MaDe ਰੱਖੇ ਨੀ #group ਯਾਰ ਨ