Mens Of Khalsa

Khalsa Da Ki Arth Ki Hai Ki Kehande Guru Gobind Singh Ji Pana Number 712 Dasam Garth Ander Kalgia Wale Di Bani Hai,Kehande Ne,,,,,,Jagat Jot Jape Niswasre Ek Bina Man Nek Na Aane,, Puran Prem Parteek Deswart Gorev Madi Matkool Na Mane,, Teerath Daan Deya Tap Sanjam Ek Bina Na Ek Pashane ,,, Puran Jot Jage Kat Mia Tab Khalas Tahe B Khalas Jane,,,,,,,