Surya Na Hova

Surya Na Hova Vishe Sanshay Nathi Pan,

Chhe Samsya Saav Ansamaju Najar Ni…