Tawey.! Tawey.! Tawey!

Tawey.! Tawey.! Tawey!
Vey gaddi asi oh charna jehri bikaner nu jawey..!!!
NI BIKANER Ki ViKDA..??

Othey khuliya vikan zamena..
Tain mann moh leya ve kainthe dia shokina…
tain mann moh leya ve kainthe dia shokina…